เปิดเส้นทางเกียรติยศ "ท่านผู้หญิงสินีนาฏ" ก่อนโปรดเกล้าสถาปนาเป็น "เจ้าคุณพระสินีนาฏ"

คอมเมนต์:

เปิดเส้นทางเกียรติยศ "ท่านผู้หญิงสินีนาฏ" ก่อนโปรดเกล้าสถาปนาเป็น "เจ้าคุณพระสินีนาฏ"

        ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ตามที่จารึกลงในสุพรรณบัฏ ทีมข่าวจะพาไปทำความรู้จักยศบรรดาศักดิ์ "เจ้าคุณพระ" และเส้นทางเกียรติยศของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

        เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี หรือนามเดิม นิรมล อุ่นพรม เริ่มต้นวิชาชีพ พยาบาล สังกัดกองทัพบก เป็นงานแรกภายหลังสำเร็จการศึกษา โดยได้ติดยศ "ร้อยตรีหญิง" ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2551 โดยปรากฏนามในลำดับที่ 4,164 จากนายทหารที่ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน 6,132 นาย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 14 ส.ค. 2552

 

Sponsored Ad

 

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ร.10 โปรดเกล้าสถาปนาพลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์

        ก่อนขยับชั้นเป็น "ร้อยโทหญิง" ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2553 โดยปรากฏนามในลำดับที่ 2,627 จากนายทหารที่ได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งอัตราสูงขึ้น จำนวน 5,829 นาย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 27 เม.ย. 2555 ก่อนโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์

 

Sponsored Ad

 

        ทีมข่าวได้ตรวจสอบเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พบว่า มีการเผยแพร่พระบรมราชโองการ พระราชโองการ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในรอบ 6 ปี อย่างน้อย 10 ประกาศ ดังนี้

 

Sponsored Ad

 

.

ข้อมูล จาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

        เปิดที่มา "เจ้าคุณพระ" เมื่อ 98 ปีก่อน ยุค ร. 6

        สำหรับการสถาปนายศบรรดาศักดิ์ "เจ้าคุณพระ" เฉพาะที่ปรากฏในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา พบว่า มีเพียง 2 ประกาศเท่านั้น ซึ่งนอกเหนือจากการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วานนี้ (28 ก.ค. 2562) ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้เลื่อนบรรดาศักดิ์ เจ้าคุณจอมมารดาแพ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2464

 

Sponsored Ad

 

ภาพจาก ราชกิจจานุเบกษา

        "ความดีความชอบของเจ้าคุณจอมมารดาแพ ซึ่งได้มีมาแล้วเฉภาะในใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท เริ่มแต่พระบรมราชสมภพ ได้เปนผู้เบิกพระโอษฐปฐมฤกษ์แห่งความเจริญ พระราชศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเปนเบื้องต้นสืบมา แลทั้งเจ้าคุณจอมมารดาแพ มีความจงรักภักดีเฉภาะใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ตั้งแต่ทรงพระเยาว์มาเปนอย่างยิ่ง จนได้ทรงคุ้นเคยสนิทแต่ดั้งเดิมมา 

 

Sponsored Ad

 

        ครั้นได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ทรงประจักษ์แก่พระราชหฤทัยว่า เจ้าคุณจอมมารดาแพมีความจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทยั่งยืนเสมอ มีกระมลจิตรซื่อสัตย์สุจริต นับถือพระบรมราชวงศ์ แลโอบอ้อมอารีแก่ญาติวงศ์ตลอดจนข้าทูลลอองธุลีพระบาททั่วไป ประกอบทั้งมีอัธยาศัยแลมารยาทเรียบร้อยเปนอันดี สมกับที่เปนผู้ได้เนื่องอยู่ในราชนิกุลอันมีศักดิ์ เปนผู้ที่ทรงเคารพนับถือนัก สมควรจะได้เลื่อนยศบรรดาศักดิ์เพิ่มเกียรติยศให้ยิ่งขึ้น" ประกาศพระบรมราชโองการ ร. 6 ระบุตอนหนึ่ง (ใช้ภาษาเขียนตามแบบโบราณ)

 

Sponsored Ad

 

        อนึ่ง เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ เป็น "พระสนมเอก" ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระราชธิดาทั้งสิ้น 3 พระองค์ ได้แก่

        - พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี กรมขุนสุพรรณภาควดี ประสูติในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ

        - พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ

        - พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ

ข้อมูลและภาพ จาก bbc / เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

บทความแนะนำ More +

บทความที่คุณอาจสนใจ